Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

Jak bezpiecznie transportować i składować brudne czyściwa? MEWA ma rozwiązanie

1439193020

Brudne czyściwa, jakie powstają w zakładach rzemieślni-czych i przemysłowych w trakcie produkcji lub prac naprawczych, zawierają z reguły niebezpieczne substancje w postaci olejów czy rozpuszczalników i innych zanieczysz-czeń, a zatem ich usuwanie musi odbywać się w sposób bezpieczny i niezawodny. 

 

Zużyte jednorazowe czyściwa kwalifikowane są z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Inaczej jest w przypadku czyściw wielokrotnego użytku, oferowanych przez firmę MEWA w ramach systemu pełnej obsługi, bowiem zużyte czyściwa, które są prane przez usługodawcę, mogą być potem wykorzystane ponownie, nie są odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usu-nięcie wypłukanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających odpowiada firma MEWA. 

 

Brudne czyściwa mogą także stanowić zagrożenie pożarem

 

Nasączone w.w. cieczami i substancjami brudne czyściwa są łatwopalne. Oleje stoso-wane do czyszczenia, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapa-lenie się czyściwa. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być składowane w otwar-tych pojemnikach. Należy w tym celu stosować tylko zamykane pojemniki. 

MEWA Textil-Service AG & Co. na to także ma rozwiązanie, a mianowicie SaCon®.  Czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA są wysłane, składowane i odbierane wy-łącznie w opracowanych przez firmę MEWA bezpiecznych pojemnikach. 

Pojemnik SaCon® posiada właściwości, które sprawiają, że umożliwia on bezpieczne składowanie czyściw i najwyższe bezpieczeństwo w trakcie ich transportu: 

-posiada szczelne zamknięcie

-spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa

-pokrywę zaopatrzona jest w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można ją   szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom

-jest zaopatrzony z praktyczne kółka ułatwiające jego transportowanie. 

 

Tak zabezpieczony kontener SaCon® można nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w warsztacie, a więc tam, gdzie jest najczęściej uży-wany.

 

Użytkownik wiele zyskuje

 

Inteligentny system czyściw firmy MEWA to wyraźne korzyści dla użytkownika. Klient otrzymuje czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności. MEWA bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochrony środowiska naturalne-go w odniesieniu do czyściw. Klient nie musi zatem sam wykazywać, iż zanieczysz-czony materiał usunięto i wykorzystano ponownie. Będąc produktem wielokrotnego użytku, czyściwa są też bardzo ekologiczne. Pozwalają one zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i ponownie stosowane do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA i przygotowywane do ponownego użycia z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001. 

WSTECZ
Facebook