Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Publikacje

Procedury Higieny w Placówkach Ochrony Zdrowia

1373615948

Higiena w obszarze medycznym, we wszystkich placówkach świadczących usługi medyczne jest ściśle związana z profilaktyką powikłań infekcyjnych. Pacjent, który jest diagnozowany lub leczony nie powinien być narażony na wystąpienie zakażeń czyli dodatkowych schorzeń wywołanych różnymi drobnoustrojami. Pacjent w czasie korzystania z usług medycznych w przychodni, gabinecie medycznym czy szpitalu powinien mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, powinien ufać personelowi medycznemu, że nikt świadomie nie doprowadzi do wystąpienia zdarzenia medycznego, do którego zaliczane jest zakażenie szpitalne związane z pobytem pacjenta w placówce medycznej i wykonywanymi zabiegami higienicznymi, pielęgnacyjnymi lub leczniczymi.

Zadania procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia

    Placówki medyczne, które starają się o uzyskanie certyfikatu jakości są zobowiązane do opracowania oraz wdrożenia procedur i standardów postępowania medycznego. Jest to podstawa w działaniach mających na celu poprawę jakości usług medycznych i poprawę bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego w placówce medycznej.
    W niektórych szpitalach opracowane procedury bezpośrednio po ich opracowaniu i wdrożeniu są traktowane przez personel jako coś utrudniającego życie, niektórzy pracownicy pytają: „Po co tworzyć papiery, skoro my od lat pracujemy najlepiej jak potrafimy" lub „My i tak wszystko wiemy". Czasem wiedza, którą posiadamy nie jest weryfikowana, aktualizowana i może się zdarzyć, że wykonywane czynności przy pacjencie są wykonywane na podstawie własnego doświadczenia a niezgodnie z aktualnymi zaleceniami. Czasem te działania nieświadomie doprowadzają do powstania i rozprzestrzeniania się zakażeń. 
    Posiadanie opracowanych procedur w placówce medycznej jest szczególnie doceniane, kiedy w szpitalu coś się dzieje, np. dojdzie do powstania ogniska epidemicznego lub pacjent stara się o zadośćuczynienie za zakażenie w sądzie i szpital (inna placówka medyczna) musi się tłumaczyć z tego czy i dlaczego doszło do powstania zakażenia. W ostatnich czasach tematem zakażeń są bardzo zainteresowane media, które zamieszczają takie tytuły w swoich publikacjach: „Szpital uśmiercił 5 pacjentów", „Szpital zakaził 50 pacjentów WZW-C", „Brud w szpitalu był przyczyną śmierci 8 pacjentów", „Personel szpitala nie potrafi myć rąk", „W szpitalu zabijają zamiast leczyć". Po nagłośnieniu w mediach przypadków zakażeń, zwykle wiele osób jest zainteresowanych tym, czy w szpitalu (innej placówce medycznej) są opracowane standardy i procedury, czy są one przestrzegane przez personel medyczny. Tymi zainteresowanymi są: dziennikarze (w wywiadach z przedstawicielami placówek medycznych zadają pytanie, czy personel pracował zgodnie z procedurami?), pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, rodziny zakażonych, sami poszkodowani, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Jeżeli w pozwanej do sądu placówce medycznej nie ma opracowanych i wdrożonych żadnych procedur medycznych, w tym higienicznych, szpitalowi jako instytucji czy pojedynczym pracownikom medycznym jest bardzo trudno obronić brak winy i dobre intencje w czasie świadczenia usług medycznych. Z biegiem czasu, między innymi po takich wydarzeniach pracownicy zaczynają doceniać zalety procedur. Często sami domagają się opracowania procedur przez zwierzchników lub sami opracowują procedury konieczne do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w danej dziedzinie medycznej. 
    Pracownicy, którzy są odpowiedzialni za opracowanie procedur w poszczególnych placówkach medycznych są obciążeni wielką odpowiedzialnością za to, co stworzą dla własnej placówki. Zdaję sobie sprawę, że nie ma ujednoliconych oficjalnych stanowisk na temat wykonywania pewnych procedur. W wielu środowiskach odbywają się burzliwe dyskusje na temat czy takie czy inne postępowanie jest właściwe.
    Są wśród nas pracownicy bojący się wprowadzania do swojej pracy zmian, bezpośrednio po wprowadzeniu jakichkolwiek procedur pytają: „Czy to jest zgodne z prawem?" „Proszę podać akty prawne" itd. 
    Nie wszystkie czynności medyczne wykonywane przy człowieku - żywym organizmie można ująć w normy, wystandaryzować, opisać w postaci ustawy czy rozporządzenia ministra zdrowia choćby z tej przyczyny, że człowiek nie jest przedmiotem. Każdy pacjent i każdy pracownik medyczny nie jest taki sam. Różnimy się między sobą. Każdą osobę należy traktować indywidualnie. Również różne jest otoczenie, w którym leczony jest pacjent a my mamy różne, czasem nie porównywalne warunki do świadczenia usług medycznych i higienicznych. 
Każdemu pacjentowi należy świadczyć usługi medyczne i higieniczne w taki sposób, aby minimalizować ryzyko powikłań czyli zgodnie z pewnymi zasadami. Mało prawdopodobne jest, aby pracownicy medyczni doczekali się uszczegółowionych aktów prawnych - gdyby do tego miało dojść to po jakimś czasie czulibyśmy się jak niewolnicy, którzy muszą świadczyć usługi zdezaktualizowane, ponieważ sejm nie zdążył uchwalić aktów prawnych. 
    Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie usługi są świadczone przez nas z jednakową starannością. Czasem sami w roli pacjentów doświadczamy wielu przykrych dla nas powikłań związanych z pobytem w placówce medycznej. Czasem zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego mnie tak potraktowano, dlaczego właśnie u mnie wystąpiły powikłania?". Cisną się na usta w takiej sytuacji kolejne pytania: „Czy zgodne z prawem jest świadome narażenie pacjentów na powikłania?", „Proszę podać akty prawne, które nakazują pani/panu łamać ogólnie przyjęte zasady?".
Zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem a przede wszystkim myśleć, zanim zaczniemy świadczyć poszczególne usługi.

Kto powinien opracowywać procedury i czy procedury mogą stać się ważnym „drogowskazem" chroniącym nas przed odpowiedzialnością prawną?
    Nie opracowanie żadnych procedur dla placówki medycznej jest poważnym uchybieniem, a opracowanie nieodpowiednich procedur jest jeszcze gorszym uchybieniem. Procedury szczegółowe dla każdej placówki medycznej powinni opracowywać pracownicy, którzy:

 • mają autorytet (są profesjonalistami, posiadają duże doświadczenie zawodowe poparte wiedzą),
 • systematycznie aktualizują swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w zjazdach i konferencjach naukowych,
 • podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych itp.
 • śledzą aktualności wydawnicze (krajowe i zagraniczne),
 • bywają w wielu innych placówkach medycznych niż własna (co znacznie rozszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię, czasem uczy pokory, pozwala na podejście do pewnych zasad z pewnym dystansem; z doświadczeń każdej „obcej" placówki można wynieść coś pozytywnego, co można zastosować w swojej placówce),
 • potrafią oddzielić to co pozytywne od tego co jest nie do końca przemyślane i poparte zdrowym rozsądkiem i logiką.

Procedury szczegółowe powinny być opracowane na podstawie:

 • aktualnej (najnowszej) literatury naukowej,
 • wiedzy medycznej opartej na dowodach (EBM - evidence based medicine),
 • rekomendacji stowarzyszeń naukowych skupiających autorytety w danej dziedzinie,
 • dostępnych aktualnych aktów prawnych i norm PN-EN,
 • opracowań pochodzących od różnych autorów (celem potwierdzenia prawdopodobieństwa wiarygodności danego stanowiska - opieranie się wyłącznie na jednym źródle informacji może być obarczone dużym ryzykiem błędu).

Każda procedura powinna być:

 • autoryzowana (podpisana przez autora, co daje możliwość zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za „jakość merytoryczną" procedury),
 • wskazane jest umieszczenie na końcu procedury wykazu źródeł, z których korzystał autor w czasie opracowywania procedury dla swojej placówki medycznej - pozwoli to na uwiarygodnienie zaleceń autora procedury i umożliwi ew. rozłożenie potencjalnej „winy" za ew. niedociągnięcia,
 • zaakceptowana przez kierownika danej placówki medycznej (ponieważ kierownik odpowiada za stan sanitarny zarządzanej placówki, dysponuje środkami finansowymi, ma możliwość wspierania działań zmierzających do poprawy stanu higienicznego placówki i może egzekwować od pracowników przestrzeganie zasad - opracowanych procedur),
 • datowana (pozwoli to na ocenę aktualności procedury),
 • opracowana na podstawie realnych warunków danej placówki nie naruszając ogólnie przyjętych zasad higieny (czasem zanim zostanie opracowana i wprowadzona dana procedura, niezbędne jest wyposażenie placówki medycznej w odpowiedni sprzęt, urządzenia czy środki),
 • monitorowana po opracowaniu i wdrożeniu (aby uniknąć sytuacji, że procedura jest niezrozumiała dla pracowników lub niemożliwa do realizacji ze względu na warunki pracy),
 • wprowadzona „do życia" placówki medycznej po przeprowadzeniu szkolenia pracowników,
 • aktualizowana (nieaktualizowanie treści merytorycznych naraża pracowników na wykonywanie procedur niezgodnie z aktualnymi krajowymi czy międzynarodowymi zaleceniami).

Cel opracowania Procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia

Podstawowym celem książki jest:

 • ujednolicenie zasad postępowania,
 • stworzenie przewodnika - ważnego, wiarygodnego źródła informacji (wzorca) dla osób odpowiedzialnych za opracowanie procedur zakładowych (uszczegółowionych i dostosowanych do realnych, własnych warunków bez łamania zasad higienicznych),
 • wskazanie w przejrzystej , zrozumiałej formie na jakie procedury należy zwrócić szczególną uwagę, które odgrywają istotną rolę w zakażeniach (powstawaniu, rozprzestrzenianiu i zapobieganiu),
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych dla osób nauczających, nauczanych, wykonujących zawody medyczne oraz dla osób organizujących opiekę zdrowotną, aby miały świadomość, czym powinny dysponować poszczególne miejsca świadczenia usług , aby nie dopuszczać do powstania zakażeń. Każda procedura lub grupa procedur posiada komentarz, aby czytelnik mógł zrozumieć, dlaczego zalecane jest takie, a nie inne postępowanie. Większa świadomość pracowników medycznych umożliwi wdrożenie proponowanych procedur do praktyki medycznej i systematyczne redukowanie potencjalnych przyczyn zakażeń wynikających z popełnianych błędów higienicznych.

Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia powinny się znaleźć w biblioteczkach:

 • pielęgniarek/położnych epidemiologicznych,
 • pielęgniarek oddziałowych, przełożonych i naczelnych,
 • pielęgniarek/położnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami,
 • nauczycieli uniwersytetów medycznych,
 • studentów kierunków medycznych,
 • lekarzy świadczących usługi medyczne w prywatnych praktykach, w których nie są zatrudniane pielęgniarki
 • kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.PROCEDURY HIGIENY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA (WYDANIE II)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Zadania procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia
Cel opracowania Procedur higieny w placówkach ochrony zdrowia
Podstawowe informacje na temat zakażeń
Najczęściej występujące postaci kliniczne zakażeń: zakażenie miejsca operowanego, zakażenie krwi, 
Drogi szerzenia się zakażeń
Przyczyny zakażeń szpitalnych
Przyczyny zależne od pacjenta (stwierdzone w czasie przyjmowania do szpitala)
Przyczyny zależne od wykonywanych procedur medycznych związanych z leczeniem 
Przyczyny zależne od personelu medycznego
Konsekwencje zakażeń
Koszty zakażeń
Nadzór nad zakażeniami

ROZDZIAŁ 1. HIGIENA SKÓRY
1.1 Higiena rąk personelu
1.1.1. Wskazania do mycia i dezynfekcji rąk 
1.1.2. Wyposażenie stanowisk do higieny rąk w dozowniki
1.1.3. Wyposażenie stanowisk do higieny rąk w podajniki do ręczników, ręczniki, umywalki i baterie umywalkowe
1.1.4. Higiena szczoteczek do mycia paznokci
1.1.5. Przygotowanie rąk do mycia i dezynfekcji
1.1.6. Socjalne (zwykłe) mycie rąk
1.1.7. Technika mycia i dezynfekcji rąk (wg prof. G.A.J. Ayliffe'a)
1.1.8. Czas mycia i dezynfekcji rąk
1.1.9. Ilość preparatów rekomendowanych do skutecznego mycia i/lub dezynfekcji rąk
1.1.10. Nadzór nad higieną rąk
1.1.11. Higieniczne mycie rąk
1.1.12. Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania
1.1.13. Chirurgiczne mycie rąk
1.1.14. Chirurgiczna dezynfekcja rąk metodą wcierania
1.1.15. Pielęgnacja rąk
1.2. Higiena skóry - dezynfekcja skóry przed zabiegami inwazyjnymi
1.2.1. Dezynfekcja skóry przed wstrzyknięciami: podskórnymi, domięśniowymi, dożylnymi, pobraniem krwi.
1.2.2. Higiena miejsca wkłucia
1.2.3. Postępowanie z dozownikiem do kompresów z waty celulozowej
1.2.4. Postępowanie z kompresami z waty celulozowej
1.2.5. Postępowanie z butelkami na środki antyseptyczne
1.2.6. Przygotowanie skóry przed pobraniem krwi na poziom cukru i podaniem insuliny
1.2.7. Dezynfekcja skóry przed znieczuleniem przewodowym
1.2.8. Dezynfekcja skóry przed wkłuciami do stawów i jam ciała
1.2.9. Dezynfekcja skóry przed wkłuciami do naczyń centralnych
1.2.10. Mycie skóry przed zabiegami operacyjnymi
1.2.11. Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi
1.3. Higiena skóry - higiena ciała pacjenta
1.3.1. Higiena ciała pacjenta
1.3.2. Toaleta u pacjentów chodzących przy przyjęciu do szpitala - w izbie przyjęć
1.3.3. Higiena jamy ustnej u pacjentów przyjmowanych do szpitala, a szczególnie zakwalifikowanych do planowanych operacji
1.3.4. Toaleta u pacjentów chodzących - w oddziale szpitalnym
1.3.5. Toaleta u pacjentów chodzących skolonizowanych MRSA (gronkowcem złocistym metycylinoopornym)
1.3.6. Toaleta u pacjentów leżących skolonizowanych MRSA (gronkowcem złocistym metycylinoopornym) - toaleta w łóżku
1.3.7. Pielęgnacja jamy ustnej
1.3.8. Mycie całego ciała
1.3.9. Toaleta u pacjentów leżących - na wózku do mycia
1.3.10. Kąpiel noworodka
1.3.11. Węzły sanitarne - wyposażenie
1.3.12. Szatnie dla pacjentów
1.4. Higiena skóry - higiena ciała i odzieży personelu medycznego
1.4.1. Szatnie dla personelu
1.4.2. Higiena ciała pracowników medycznych
1.4.3. Higiena odzieży pracowników medycznych - postępowanie z odzieżą roboczą
1.4.3.1. Postępowanie z czystą odzieżą roboczą
1.4.3.2. Postępowanie z brudną odzieżą roboczą
1.4.3.3. Postępowanie z obuwiem roboczym 
1.4.4. Postępowanie z „odzieżą roboczą" jednorazowego użycia (elementami odzieży roboczej)
1.4.4.1. Postępowanie z nakryciem głowy
1.4.4.2. Postępowanie z maskami chirurgicznymi
1.4.4.3. Postępowanie z maskami z osłoną na oczy
1.4.4.4. Stosowanie fartuchów jednorazowego użycia 
1.4.5. Higiena odzieży pracowników medycznych - postępowanie z odzieżą ochronną
1.4.5.1. Postępowanie z okularami ochronnymi (typu gogle)
1.4.5.2. Postępowanie z maskami ochronnymi
1.4.5.3. Postępowanie z fartuchami ochronnymi - barierowymi
1.4.5.4. Postępowanie z fartuchami ochronnymi - ołowiowymi
1.4.5.5. Postępowanie z rękawicami medycznymi
1.4.5.6. Postepowanie z rękawicami w gabinecie stomatologicznym

ROZDZIAŁ 2. HIGIENA RAN I BŁON ŚLUZOWYCH 
2.1. Dezynfekcja ran
2.2. Dezynfekcja błon śluzowych

ROZDZIAŁ 3. PREPARATY DEZYNFEKCYJNE. PLANY HIGIENY SZPITALNEJ
3.1. Ogólna wiedza pracowników na temat dezynfekcji
3.2. Definicje środków: antyseptycznego, dezynfekcyjnego i produktu biobójczego
3.3. Wymagania stawiane preparatom dezynfekcyjnym
3.4. Zakup środków dezynfekcyjnych dla placówek medycznych - wymagania ogólne
3.5. Sposób zamawiania preparatów dezynfekcyjnych
3.6. Zdolność drobnoustrojów do przetrwania na powierzchniach
3.7. Techniki i metody dekontaminacji
3.7.1. Mycie i dezynfekcja przez zanurzenie.
3.7.2. Mycie i dezynfekcja maszynowa w urządzeniach myjąco-dezynfekujących.
3.7.3. Dezynfekcja przez zmywanie powierzchni.
3.7.4. Dezynfekcja przez spryskanie.
3.7.5. Dezynfekcja w komorze dezynfekcyjnej.
3.7.6. Dezynfekcja przez wcieranie preparatu dezynfekcyjnego.
3.7.7. Dezynfekcja parowa.
3.7.8. Dezynfekcja przez zamgławianie
3.7.9. Stosowanie powierzchni zmniejszających obciążenie biologiczne, wykonanych z metali redukujących liczbę drobnoustrojów
3.7.9.1. Miedź i stopy miedzi 
3.7.9.2. Nanotechnologia - technologia srebra i miedzi 
3.8. Plany higieny
3.9. Przykładowy plan higieny dla pracowników medycznych
3.10. Postępowanie z preparatami dezynfekcyjnymi
3.11. Postępowanie z preparatami dezynfekcyjnymi w rozprysku

ROZDZIAŁ 4. STERYLIZACJA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WYROBY MEDYCZNE
4.1. Wyroby medyczne
4.1.1. Wyroby medyczne jednorazowego użycia
4.1.2. Postępowanie z wyrobami medycznymi jednorazowego użycia 
4.1.3. Postępowanie z wyrobami medycznymi wielorazowego użycia i wyrobami o określonej krotności użycia
4.2. Podstawowe pojęcia związane z przygotowaniem wyrobów medycznych wielorazowego użycia
4.2.1. Kontaminacja, dekontaminacja 
4.2.2. Biofilm 
4.2.3. Walidacja
4.3. Przechowywanie wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użycia
4.4. Zasady przechowywania i transportu wyrobów medycznych

ROZDZIAŁ 5. HIGIENA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO (Postępowanie z wyrobami medycznymi wielokrotnego użycia)
5.1. Dezynfekcja wstępna narzędzi chirurgicznych w sali operacyjnej
5.2. Zasady przygotowywania roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego do dezynfekcji wstępnej
5.3. Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi w centralnej sterylizatorni
5.4. Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi i sprzętem medycznym w salach zabiegowych/opatrunkowych
5.5. Postępowanie z endoskopami giętkimi
5.6. Postępowanie z wziernikami ginekologicznymi
5.7. Postępowanie z narzędziami i sprzętem medycznym w gabinecie stomatologicznym
5.8. Postępowanie z kieliszkami do leków
5.9. Postępowanie z wózkami i tacami zabiegowymi
5.10. Postępowanie z kompresami żelowymi „ciepło-zimno"
5.11. Postępowanie ze stazami
5.12. Postępowanie ze sprzętem medycznym, który ma być przekazany do naprawy

ROZDZIAŁ 6. HIGIENA SPRZĘTU HIGIENICZNEGO
6.1. Postępowanie ze sprzętem higienicznym wielorazowego użycia
6.2. Dezynfekcja sprzętu higienicznego w szpitalu, w którym nie ma urządzeń myjąco-dezynfekujących
6.3. Postępowanie ze sprzętem higienicznym jednorazowego użycia

ROZDZIAŁ 7. HIGIENA POWIERZCHNI
7.1. Postępowanie z powierzchniami w gabinetach zabiegowych
7.1.1. Meble medyczne
7.1.2. Postępowanie ze stołami operacyjnymi
7.1.3. Postępowanie ze stołami zabiegowymi w szpitalu, w którym nie ma myjni-dezynfektorów
7.1.4. Postępowanie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi
7.1.5. Postępowania z trudno dostępnymi powierzchniami
7.1.6. Postępowanie z dużymi powierzchniami
7.2. Zasady poprawnego sprzątania

ROZDZIAŁ 8. HIGIENA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH
8.1. Nałożenie opatrunku/zmiana opatrunku
8.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego
8.3. Postępowanie z miejscem wkłucia i kaniulą dożylną (założoną do naczynia obwodowego)
8.4. Przygotowanie skóry przed wkłuciem centralnym (sposób zaopatrzenia miejsca wkłucia)
8.5. Postępowanie z zakażoną kaniulą
8.6. Zasady zakładania igły infuzyjnej do portu naczyniowego oraz pielęgnacja portu
8.7. Postępowanie z lekami, płynami infuzyjnymi i sprzętem jednorazowym do terapii dożylnej
8.8. Postępowanie po ekspozycji na materiał biologiczny
8.9. Postępowanie ze sprzętem do tlenoterapii i leczenia preparatami wziewnymi
8.10. Postępowanie z zestawami oddechowymi aparatu do znieczulenia i respiratorów
8.11. Odsysanie układu oddechowego
8.12. Postępowanie ze ssakami elektrycznymi i próżniowymi
8.13. Usuwanie owłosienia ze skóry pola operacyjnego
8.14. Zasady postępowania ze strzygarką chirurgiczną
8.15. Zasady ułożenia pacjenta na stole operacyjnym - przygotowanie do dezynfekcji pola operacyjnego
8.16. Obkładanie pola operacyjnego bielizną operacyjną
8.16.1. Zasady obłożenia pola operacyjnego
8.16.2. Zasady stosowania folii chirurgicznych
8.17. Zasady przygotowania stolików do operacji
8.18. Zasady postępowania ze szwami chirurgicznymi
8.19. Zasady postępowania z materiałem z gazy operacyjnej
8.20. Zasady pomagania pielęgniarce operacyjnej
8.21. Zasady postępowania z miejscem operowanym w czasie trwania operacji i po operacji
8.22. Zasady drenowania miejsca operowanego
8.23. Sposób założenia wysokopróżniowego zestawu do drenowania ran
8.24. Sposób wymiany butelki i drenu od zestawu wysokopróżniowego
8.25. Postępowanie z termometrami
8.26. Postępowanie z mankietami do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi
8.27. Postępowanie ze stetoskopem
8.28. Postępowanie z fantomami do nauki resuscytacji
8.29. Postępowanie w czasie badania chorych, zbierania wywiadu, wykonywania niektórych zabiegów

ROZDZIAŁ 9. ZASADY HIGIENY W CZASIE STOSOWANIA IZOLACJI PACJENTÓW
9.1. Izolacja standardowa
9.2. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą kontaktu bezpośredniego
9.3. Postępowanie z osobami skolonizowanymi lub zakażonymi MRSA
9.4. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą oddechową
9.5. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą krwi
9.6. Izolacja w zakażeniach szerzących się drogą pokarmową
9.7. Izolacja ochronna
9.8. Postępowanie z salą operacyjną w przypadku konieczności wykonania zabiegu operacyjnego u pacjenta skolonizowanego lub zakażonego drobnoustrojami alarmowymi (w tym zgorzelą gazową)
9.9. Stosowanie izolacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 10. HIGIENA ŁÓŻEK I BIELIZNY
10.1. Postępowanie z łóżkiem szpitalnym po wypisaniu pacjenta
10.2. Postępowanie w czasie zmiany bielizny pościelowej u pacjenta leżącego
10.3. Postepowanie z czystą bielizną pościelową
10.4. Postępowanie z brudną bielizną pościelową

ROZDZIAŁ 11. HIGIENA ŚRODKÓW TRANSPORTU
11.1. Higiena wózków transportowych
11.2. Higiena transportu materiału biologicznego do laboratorium

ROZDZIAŁ 12. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
12.1. Segregacja i klasyfikacja odpadów medycznych i komunalnych
12.2. Postępowanie z workami do segregacji odpadów
12.3. Postępowanie z pojemnikami do segregacji odpadów o ostrych końcach i krawędziach
12.4. Postepowanie z pojemnikami i stelażami do segregacji odpadów

ROZDZIAŁ 13. HIGIENA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH

ROZDZIAŁ 14. HIGIENA ŻYWIENIA I ŻYWNOŚCI
14.1. Higiena karmienia/żywienia pacjentów
14.2. Higiena lodówek dla pacjentów

Piśmiennictwo

WSTECZ
Facebook