Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Regulamin aplikacji

 

Regulamin aplikacji internetowej na portalu www.dezynfekcja24.pl

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji internetowej na portalu www.dezynfekcja24.pl

 

1.2. Portal www.dezynfekcja24.pl jest prowadzony i jest własnością podmiotu: Dezynfekcja24 Joanna Klimkiewicz, REGON 101085900, Józefów 7A, 95-002 Smardzew, zwanego w dalszej części Regulaminu: Dezynfekcja24.pl.

  

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.dezynfekcja24.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośnik.

 

1.4. Dezynfekcja24.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany jego treści wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

 

1.5. Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się ze zmianami zasad niniejszego Regulaminu.

 

1.6. Poprzez fakt korzystania z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

1.7. W ramach Aplikacji Użytkownicy-Klienci składają zapytania ofertowe na wybrane produkty z dziedziny dezynfekcji oraz utrzymania czystości i higieny, uzdatniania wody, maszyn i urządzeń do utrzymania czystości. Użytkownicy-Oferenci przedstawiają oferty na zapytania. Mechanizm Aplikacji dokonuje analizy ofert, szereguje je (począwszy od najkorzystniejszej) i przedstawia Klientowi. Podstawowym zadaniem Aplikacji jest automatyczny wybór najkorzystniejszej oferty handlowej.

 

1.8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych zapisów jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.

 

 

 

2. Zasady korzystania z aplikacji internetowej

 

2.1. Aplikacja pełni funkcję narzędzia do automatycznego wybierania najlepszych ofert środków, urządzeń i sposobów dezynfekcji i higieny.

 

2.2. Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji za pomocą urządzeń komunikujących się z Internetem. Urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową.

 

2.3. Aby stać się Użytkownikiem Aplikacji należy dokonać rejestracji oraz stworzyć konto Użytkownika. W tym celu na stronie www.dezynfekcja24.pl należy wybrać zakładkę Logowanie. Następnie przeprowadzić rejestrację nowego Użytkownika. Proces ten polega na podaniu loginu, hasła, nazwy firmy, imienia i nazwiska, danych adresowych, e-maila, nip-u oraz na zaakceptowaniu Regulaminu. Wypełnienie i zarejestrowanie formularza rejestracji wiąże się z otrzymaniem pocztą elektroniczną potwierdzenia dokonanej rejestracji. Zarejestrowany Użytkownik przed każdym skorzystaniem z Aplikacji dokonuje logowania poprzez podanie loginu oraz hasła.

 

2.4. Dane zebrane w powyższy sposób przechowujemy oraz przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 po. 1204 z późniejszymi zmianami).

 

2.5. Prawo do korzystania z Aplikacji przysługuje osobie pełnoletniej, która dokonała prawidłowej rejestracji Użytkownika na stronie www.dezynfekcja24.pl. Za działania lub zaniechania osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

 

2.6. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.

 

2.7. W przypadku zagubienia informacji o haśle dostępu do konta Użytkownika Aplikacji możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez wypełnienie formularza zmiany hasła znajdującego się na www.dezynfekcja24.pl. Nowe hasło zostanie przesłane na skrzynkę e-mail Użytkownika.

 

2.8. Aby skorzystać z głównej funkcji Aplikacji i złożyć zapytanie ofertowe należy na stronie www.dezynfekcja24.pl wybrać przycisk z napisem Aplikacja a następnie wybrać zakładkę „Przejdź do bieżącego zapytania” oraz przeprowadzić proces logowania poprzez podanie loginu oraz hasła. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pól zapytania ofertowego.

 

2.9. Aplikacja pomaga w łatwy, szybki i ekonomiczny sposób uzyskać oferty handlowe na poszukiwane produkty lub usługi, a z drugiej strony na przedstawienie oferty handlowej potencjalnym klientom. Warunki dalszej współpracy leżą po obu stronach. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg tej współpracy.

 

2.10. W przypadku wątpliwości co do korzystania z Aplikacji Użytkownicy powinni skontaktować się z jego obsługą drogą mailową lub telefoniczną według danych dostępnych na stronie internetowej.

 

 

 

3. Świadczone usługi oraz ich cena.

 

3.1. Dostęp do usług Aplikacji odbywa się poprzez stronę internetową www.dezynfekcja24.pl i wymaga zarejestrowania oraz opłacenia abonamentu według stawek podanych na stronie internetowej www.dezynfekcja24.pl.

 

3.2. Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawce Internetu.

 

3.3. Abonament, o którym mowa w punkcie 3.1. może być opłacony wyłącznie przez osoby pełnoletnie za pomocą:

 

a) przelewu

 

b) SMS

 

Walutą w której dokonywane powinny być płatności jest polski złoty.

 

3.4. Elektroniczne formy płatności, udostępniane na stronie Aplikacji, obsługiwane są przez system płatności Przelewy24.pl. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w działaniu systemu Przelewy24.pl. Jeżeli pojawią się błędy w procesie realizacji przelewu, płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie z Dezynfekcja24.pl.

 

3.5. Dostęp do usługi Aplikacji uruchamiany jest po zarejestrowaniu płatności (rachunek bankowy uznany kwotą transakcji płatniczej) o której mowa w punkcie 3.1., w sposób określony w punkcie 3.3. W przypadku gdy administrator otrzymał płatność w dniu nie będącym dniem roboczym, przyjmuje się, że płatność została otrzymana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Dzień, w którym uruchamiany jest dostęp do Aplikacji jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona będzie usługa dostępu.

 

3.6. Dezynfekcja24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w świadczonych usługach Aplikacji, jak również prawo do zmian w wysokości abonamentu. Wszelkie zmiany są publikowane na www.dezynfekcja24.pl.

 

W przypadku zmiany opłat abonamentowych Użytkownicy, którzy opłacili abonament według dotychczasowych stawek mają prawo do korzystania z wykupionego abonamentu do dnia jego wygaśnięcia.

 

3.7. Z chwila opłacenia abonamentu Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury VAT. Podmiot Dezynfekcja24 ma prawo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

3.8. Abonament testowy.

 

W ramach Aplikacji możliwe jest skorzystanie z abonamentu testowego. Aby móc korzystać z Aplikacji na jego podstawie należy napisać e-mail test@dezynfekcja24.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 42 611 62 36 i zgłosić prośbę udostępnienie abonamentu testowego oraz podać swoje dane. Użytkownicy mogą korzystać z abonamentu testowego przez okres 30 dni. Każdy Użytkownik może skorzystać z abonamentu testowego jeden raz.

 

 

 

4. Ochrona prywatności

 

4.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Dezynfekcja24.

 

4.2. Dezynfekcja24 przywiązuje duża wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji. Stosowane są szczególne środki zapewniające ochronę danych. Są one zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom trzecim oraz przed ich przetwarzaniem naruszającym obowiązujące prawo.

 

4.3. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. W momencie przekazania swoich danych osobowych Użytkownik przestaje być anonimowy. Podając swoje dane osobowe Użytkownik zgadza się na ich zbieranie i używanie w sposób opisany w Regulaminie, czyli na potrzeby funkcjonowania Aplikacji.

 

4.4. Istnieje możliwość komunikowania się Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Użytkownicy mogą korzystać z tej usługi poprzez wypełnienie formularza, wyrażając zgodę na gromadzenie, przetwarzanie podanych danych , a także na wgląd do korespondencji wysyłanej za pomocą formularza. Użytkownik może zwrócić się do Dezynfekcja24 z prośbą o usunięcie podanych wcześniej danych.

 

4.5. Dezynfekcja24 zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników portalu, a także treści od nich pochodzących jeśli obowiązek udostępniania uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

5. Ochrona praw autorskich

 

5.1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, z wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników należą do Dezynfekcja24 i podlegają ochronie prawnej.

 

5.2. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności:

 

- utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Sz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. Zm.)

 

- baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.)

 

- znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r.,nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

 

- nazw domen internetowych

 

- treści i usług podlegających ochronie na podstawie przepisów, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).

 

5.3. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Aplikacji ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Aplikacji mogą korzystać z elementów Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwia obowiązujące prawo lub zgoda wydana przez Dezynfekcja24.

 

 

 

6. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji.

 

6.1. Dezynfekcja24 stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie swojej Aplikacji. Mogą jednak wystąpić przerwy spowodowane awariami lub błędami technicznymi.

 

Przerwy mogą być wynikiem napraw, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania. Informacje o planowanych przerwach technicznych będą umieszczane w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej. Dezynfekcja24 nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Dezynfekcja24. Dezynfekcja24 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub okolicznościami niezależnymi od Dezynfekcja24.

 

 

 

7. Reklamacje

 

7.1.Użytkownik Aplikacji może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji.

 

7.2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie, w formie listu poleconego na adres Dezynfekcja24, ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź.

 

7.3. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby zgłaszającej oraz opis zdarzenia reklamacyjnego.

 

7.4. Reklamacje zostają rozpatrzone w terminie 14 dniu od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 

 

8. Postanowienia końcowe

 

8.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkowników, administrator może zablokować im dostęp do usług Aplikacji oraz wezwać do usunięcia naruszeń. W przypadku odmowy usunięcia naruszeń dostęp nie zostanie odblokowany.

 

8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

8.3. Dezynfekcja24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami użytkowników Aplikacji, w szczególności za korzystanie przez nich z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi zapisami Regulaminu.

 

Regulamin aplikacji

 

 

 

 

 

 

 

Facebook