Dezynfekcja czyli odkażanie jest to postepowanie mające doprowadzić do zniszczenia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych na przedmiotach i powierzchniach użytkowych. Postępowanie odkażające skórę, błony śluzowe i rany nazywane jest antyseptyką. Higieniczne utrzymanie czystości nazywane też sanityzajcą to proces eliminacji możliwie największej liczby mikroorganizmów z przedmiotów codziennego użytku oraz powierzchni otaczających nas na co dzień.

Regulamin

Regulamin portalu www.dezynfekcja24.pl1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu www.dezynfekcja24.pl

1.2. Portal www.dezynfekcja24.pl jest prowadzony i jest własnością podmiotu: Dezynfekcja24.pl Joanna Klimkiewicz, REGON 101085900, Józefów 7A, 95-002 Smardzew, zwanego w dalszej części Regulaminu: Dezynfekcja24.pl.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.dezynfekcja24.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośnik.

1.4. Dezynfekcja24.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany jego treści wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

1.5. Użytkownik Portalu jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się ze zmianami zasad niniejszego Regulaminu.

1.6. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.7. W ramach Portalu prezentowane są treści o tematyce dotyczącej dezynfekcji oraz utrzymania czystości i higieny, uzdatniania wody, odzieży ochronnej, maszyn i urządzeń do utrzymania czystości oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym. Integralną częścią Portalu jest aplikacja do wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej.

1.8. W ramach Portalu Użytkownicy mogą zamieszczać pochodzące od nich treści, materiały reklamowe oraz promocyjne.

1.9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych zapisów jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.   


2. Zasady korzystania z www.dezynfekcja24.pl

2.1. Portal www.dezynfekcja24.pl zawiera największą bazę danych o produktach z branży czystościowo higienicznej z obszaru Polski oraz Czech. Umożliwia zamieszczanie treści o produktach, reklam czy informacji promocyjnych, umożliwia otrzymanie ofert handlowych przez poszukujących konkretnych produktów, zamieszczanie opinii o tematyce Portalu, zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników.

2.2. Użytkownik może korzystać z Portalu za pomocą urządzeń komunikujących się z Internetem. Urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową.

2.3. Korzystanie z Portalu może wiązać się dla Użytkownika z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności. Opłaty te nie są pobierane przez Dezynfekcja24.pl i nie stanowią wynagrodzenia za korzystanie z Portalu.

2.4. Pracownicy Portalu dokładają wszelkich starań, aby informacje prezentowane na www.dezynfekcja24.pl były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie mogą tego w pełni zagwarantować. Dezynfekcja24.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między informacjami przekazanymi przez Użytkowników do zamieszczenia w bazie a stanem faktycznym.

2.4. Opisy produktów oraz ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność podmiotu Dezynfekcja24.pl.

2.5. Zamieszczanie w bazie Portalu informacji o produktach oraz ich zdjęć odbywa się za zgodą podmiotów odpowiedzialnych. Każdy z nich przesyła wypełnioną oraz podpisaną „Zgodę na umieszczenie danych na str.www”. Na podstawie otrzymanych danych pracownicy Portalu przygotowują kartę produktu, zawierającą następujące pozycje:
- nazwa produktu
- nazwa producenta
- opis produktu
- składnik aktywny
- stan skupienia
- objętość/waga
- branża
- kategoria
- zdjęcie produktu
- załącznik (dodatkowa dokumentacja np. Pozwolenie Ministra Zdrowi na obrót produktem) 
Zamieszczanie oraz wszelkie zmiany danych o produktach w bazie portalu jest bezpłatne przez cały okres trwania Portalu.
Każdy z Użytkowników zamieszczających informacje w bazie produktów ma prawo do ich wglądu i poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z pracownikami Portalu oraz przesłać stosowane materiały.

2.6. Na portalu www.dezynfekcja24.pl istnieje usługa zamieszczania reklam oraz materiałów promocyjnych. Zasady korzystania z tej usługi określa odrębny Regulamin.

2.7. Portal zapewnia także usługę wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej dla Użytkowników poszukujących towarów (środków czystości, higieny i dezynfekcji, urządzeń, środków chemii domowej, odzieży ochronnej). Zasady korzystania z tego typu usługi zostały zamieszczone w odrębnym Regulaminie.

2.8. W przypadku wątpliwości co do korzystania z usług portalu Użytkownicy powinni skontaktować się z jego obsługą drogą mailową lub telefoniczną według danych dostępnych na stronie internetowej.

2.9. W ramach Portalu dostępne jest forum Użytkowników, na którym Użytkownicy mogą zamieszczać swoje wypowiedzi w formie opisowej. Tematyka wypowiedzi musi dotyczyć tematyki Portalu. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania wypowiedzi Użytkownik powinien podać prawidłowe i prawdziwe dane. Należy dokonać rejestracji oraz logowania.
Wypowiedzi powinny być czytelne i nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, danych osobowych. Użytkownik oświadcza, ze jego wypowiedź nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem oraz ze nie narusza praw innych osób. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść własnej wypowiedzi. Pracownicy nie redagują wypowiedzi Użytkowników. Usuwają natomiast wypowiedzi, jeżeli taka konieczność wynika z nakazu sądowego. Usuwane będą wypowiedzi, które naruszają zapisy punktu 2.8. Regulaminu, są sprzeczne z prawem, ich treść zwiera znaki powodujące złą ich czytelność dla innych Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz publikowanie na stronie internetowej jego wypowiedzi.


3. Ochrona prywatności

3.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Dezynfekcja24.pl.

3.2. Dezynfekcja24.pl przywiązuje duża wagę do ochrony prywatności Użytkowników Portalu. Stosowane są szczególne środki zapewniające ochronę danych. Są one zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom trzecim oraz przed ich przetwarzaniem naruszającym obowiązujące prawo.

3.3. Użytkownicy mogą przeglądać stronę internetową bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. W momencie przekazania swoich danych osobowych Użytkownik przestaje być anonimowy. Podając swoje dane osobowe Użytkownik zgadza się na ich zbieranie i używanie w sposób opisany w Regulaminie, czyli na potrzeby funkcjonowania Portalu.

3.4. Istnieje możliwość komunikowania się Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Użytkownicy mogą korzystać z tej usługi poprzez wypełnienie formularza, wyrażając zgodę na gromadzenie, przetwarzanie podanych danych , a także na wgląd do korespondencji wysyłanej za pomocą formularza. Użytkownik może zwrócić się do Dezynfekcja24.pl o usunięcie podanych wcześniej danych.

3.5. Dezynfekcja24.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkowników Portalu, a także treści od nich pochodzących jeśli obowiązek udostępniania uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.


4. Ochrona praw autorskich

4.1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, z wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników należą do Dezynfekcja24.pl i podlegają ochronie prawnej.

4.2. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności:
- utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Sz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. Zm.)
- baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.)
- znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r.,nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
- nazw domen internetowych
- treści i usług podlegających ochronie na podstawie przepisów, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).

4.3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu jedynie w zakresie własnego użytku, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwia obowiązujące prawo lub zgoda wydana przez Dezynfekcja24.pl.


5. Przerwy techniczne w działaniu Portalu.

5.1. Dezynfekcja24.pl stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie swojego Portalu. Mogą jednak wystąpić przerwy spowodowane awariami lub błędami technicznymi.
Przerwy mogą być wynikiem napraw, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania. Informacje o planowanych przerwach technicznych będą umieszczane w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Dezynfekcja24.pl. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub okolicznościami niezależnymi od Dezynfekcja24.pl.


6. Reklamacje

6.1.Użytkownik Portalu może zgłaszać reklamacje dotyczące usług Portalu.

6.2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie, w formie listu poleconego na adres Dezynfekcja24.pl, ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź.

6.3. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby zgłaszającej oraz opis zdarzenia reklamacyjnego.

6.4. Reklamacje zostają rozpatrzone w terminie 14 dniu od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


7. Postanowienia końcowe

7.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.2. Dezynfekcja24.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi zapisami Regulaminu.


Regulamin portaluFacebook